БИ МОНГОЛООРОО ГОЁДОГ

БИ МОНГОЛООРОО ГОЁДОГ

Tuesday, November 8, 2011

Монгол Улсын төрийн далбааны стандарт

Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн  2011 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрийн 35  дугаар тогтоолоор батлав.

Энэхүү стандарт нь 2012 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн хүчинтэй.

1. Зорилго

Энэ стандартаар төрийн далбааны үндсэн хэмжээ, өнгө, соёмбоны хэмжээ, далбааны нэхмэл эдэд тавих шаардлагыг тогтооно.

2. Хамрах ба хэрэглэх хүрээ

2.1. Энэхүү стандарт нь төрийн далбааг “Монгол Улсын Үндсэн хууль”, “Төрийн бэлгэ тэмдгийн тухай” хуульд заасны дагуу бүх ард түмний баяр наадам, ёслол, хүндэтгэлийн арга хэмжээ болон бусад үед мандуулах, байрлуулах, төрийн ёслол хүндэтгэлийн бүхий л арга хэмжээний үед  дээдлэн хэрэглэх, энгэрийн болон дурсгалын тэмдэг, зурагт хуудас, шошго бусад зүйл дээр дүрслэх, бэлэг, дурсгалын зориулалтаар үйлдэхэд (оёх, зурах, сийлэх, хэвлэх,  хатгах, наах,  цоолборлох, барлах) хамаарна.

2.2. Стандартын 2.1-д заасан зориулалтаар төрийн далбааг үйлдэх, дүрслэх  (оёх, зурах, сийлэх, хэвлэх, хатгах, наах, цоолборлох, барлах)-д иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага энэхүү  стандартыг заавал дагаж мөрдөнө.

3.Норматив ишлэлЭнэ стандартад ишлэл хийсэн дараах стандарт, баримт бичиг, тэдгээрт өөрчлөлт орсон тохиолдолд хамгийн сүүлчийн албан ёсны хэвлэлээс иш татаж хэрэглэнэ.

• Монгол Улсын Үндсэн хууль

• Төрийн бэлгэ тэмдгийн тухай хууль

• MNS 1-1      Монгол Улсын стандартчиллын тогтолцоо. 1-р хэсэг:
                        Техникийн ажлын журам

• MNS 1-2      Монгол Улсын стандартчиллын тогтолцоо. 2-р хэсэг:
                        Стандартын бүтэц ба боловсруулах дүрэм  

• ГОСТ Р 51130  ОХУ-ын далбаа.  Ерөнхий техникийн нөхцөл

• ГОСТ Р 30470  Тусгаар Улсуудын Хамтын ажиллагааны далбаа.
                       Техникийн нөхцөл

• MNS 1835-2    Нэхмэл бүтээгдэхүүн. 1м2-ын жин тодорхойлох арга

• MNS 1835-3    Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Зузаан тодорхойлох арга

• MNS 4010       Нэхмэл. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн тодорхойлох арга

• MNS 1835-5    Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Тасрах үеийн даац, суналт
                           тодорхойлох арга

• MNS 1835-8    Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Норгосны дараах хэмжээний
                           өөрчлөлт тодорхойлох арга

• MNS 4072       Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг угаалтанд
                           тодорхойлох арга

• MNS 4070       Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хуурай, нойтон                                  
                           байдал үрэлтэнд тодорхойлох арга

• MNS 4073       Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хими цэвэрлэгээнд
                           тодорхойлох арга

• ASTM D 6613-08     Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Ерөнхий шаардлага

• Олон Улсын Өнгөний нийгэмлэгээс гаргасан өнгөний ангилал
The international Association of Colour (IAC)

4. Нэр томьёо тодорхойлолт

4.1. Өнгөний загвар (CMYK) – Үндсэн өнгөний нийлбэрийн бүдүүвч      
      
        C –  cyan       (aqua)  –  усан өнгө
        M – magenta (pink)    – ягаан өнгө 
        Y  – yellow                –  шар өнгө
        K  – black                  –  хар өнгө

5. Төрийн далбаанд тавих ерөнхий шаардлага  

5.1. Далбааны өнгөнд тавих шаардлага

5.1.1. Төрийн далбааны харагдах байдал нь 1 дүгээр зурагтай нийцсэн байна.

5.1.2. Төрийн далбаа нь улаан, хөх, улаан хосолсон өнгөтэй байна.
5.1.3.  Далбааны   гурав   хуваасны   нэгийн  хэмжээтэй   дундах   хэсэг   нь (C 100%, M 60%, Y 000%, K 000%) - ийн хөх өнгөтэй байна.


5.1.4.   Далбааны  гурав  хуваасны  нэгийн хэмжээтэй   хоёр  талын  хэсэг  нь  (C 010 %, M 100%, Y 090%, K 000%) - ийн улаан өнгөтэй байна.
 


5.1.5 Далбааны ишин талын улаан дэвсгэрийн төв хэсэгт байрлах соёмбо нь (C 000%, M 015%, Y 000%, K 000%) - ийн алтан шар өнгөтэй байна.

   1-р зураг. Төрийн далбааны харагдах байдал

5.2. Далбааны хэмжээнд тавих шаардлага

5.2.1 Төрийн далбааг үйлдэх, дүрслэхдээ түүний хэмжээнээс үл хамааран Үндсэн хуульд хавсаргасан эх загварт заасан тэг, өргөн, уртын 1: 2-ын харьцааг чанд баримтална.

5.2.1 Төрийн далбааг батлагдсан тэгийн дагуу 1:2-ын харьцааг баримтлан хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн,  дурын хэмжээгээр үйлдвэрлэнэ.

ҮРГЭЛЖЛЭЛ бий...

No comments:

Post a Comment