БИ МОНГОЛООРОО ГОЁДОГ

БИ МОНГОЛООРОО ГОЁДОГ

Saturday, September 4, 2010

ЧИНГИС ХААНЫ УДМЫН ИХ БАГА ХААД ХӨРӨГ ТҮҮХ /үргэлжлэл 1 /


Åñºíòºìºðèéí àõìàä õºâã¿¿í ÀØÈÄÕÝ ÕÀÀÍ 1320 îíä òºðººä 1328 îíîîñ 1 æèë õààí øèðýýíä  ñóóãààä  òýð  æèëäýý õààí øèðýýãýý  áóëààãäàí àëàãäæýý.
     Õàéñàíãèéí àõìàä õ¿¿ Õ¯ÑËÝÍ ÕÀÀÍ 1300 îíä òºðñºí áºãººä 1329 îíä õààí øèðýýíä ñóóæ òýð æèëäýý íàñíºõöñºí.
Õàéñàíãèéí õî¸ðäóãààð õ¿¿ Ҫ Ҫ̪РÕÀÀÍ 1304 îíä òºðñºí. 1329 îíä õààí øèðýýíä 1332 îíä  íàñ  áàðñàí.
Õ¿ñëýí õààíû õ¿¿ ÐÅÍ×ÈÍÁÀË ÕÀÀÍ 1326 îíä òºðñºí. 1332 îíä õààí øèðýýíä ñóóãààä 2 ñàð áîëîîä íàñ áàðñàí.
Ðåí÷èíáàë õààíû àõ ÒÎÃÎÎÍ ÒªÌªÐ ÕÀÀÍ /1320–1970/ 1333  õààí øèðýýíä çàëðààä  32 æèë õààí øèðýýíä ñóóñàí áàéíà. Ò¿¿íèé õààí÷ëàëûí ¿åä  1368 îíä Õÿòàäàä èõ áîñëîãî ãàð÷ Ìîíãîëûí íî¸ðõëûã óíàãàæýý. Þàíü óëñûí õàìãèéí ñ¿¿ë÷èéí õààí.
Òîãîîíòºìºðèéí àõìàä õºâã¿¿í ÀÞÓØÐÈÄÀÐ ÕÀÀÍ /1338 - 1378/ îíä íàñ áàðñàí. 1370 îíîîñ 8 æèë õààí øèðýýíä ñóóñàí.
Àþóøðèäàðèéí ä¿¿ ÒªÃÑ ÒªÌªÐ ÓÑÃÀË ÕÀÀÍ   /1342-1388/ 1378 îíä õààí øèðýýíä ñóóãààä 1388 îíä õîðëîãäñîí.
Òºãñ Òºìºðèéí àõìàä õºâã¿¿í ÝÍÕ ÇÎÐÈÃÒ ÕÀÀÍ /1359-1392/ 1389 îíä õààí øèðýýíä ñóóæ 4 æèë áîëñîí.
Ýíõ Çîðèãò õààíû ä¿¿ ÝËÁÝà ÍÈï¯ËÑÝÃ× ÕÀÀÍ  /1361-1399/ 1393 îíä õààí øèðýýíä ñóóæ 6 æèë áîëîîä àëàãäñàí.
Ýëáýã Íèã¿¿ëñýã÷ õààíû  õºâã¿¿í    Ã¯Í ÒªÌªÐ ÕÀÀÍ / 1377-1402/ 1400 îíä õàí øèðýýíä ñóóãààä 2 æèë áîëîîä àëàãäñàí.

No comments:

Post a Comment