БИ МОНГОЛООРОО ГОЁДОГ

БИ МОНГОЛООРОО ГОЁДОГ

Sunday, September 5, 2010

ЧИНГИС ХААНЫ УДМЫН ИХ БАГА ХААД ХӨРӨГ ТҮҮХ /үргэлжлэл 2 /


¯Ã× ÕÀØÕÀ ÕÀÀÍ  Òºðñºí îí òîäîðõîéã¿é. 1403 îíä õààí øèðýýíä ñóóãààä 1408 îíä àëàãäñàí.
ÿí Òºìºð õààíû ä¿¿ ªËÇÈÉ ÒªÌªÐ ÕÀÀÍ
/ 1378-1411/  1408 îíä õààí øèðýýíä ñóóæ, 1415 îíä àëàãäñàí. 4 æèë õààí øèðýýíä ñóóñàí.
ªëçèé Òºìºðèéí õ¿¿ ÄÝËÁÝà ÕÀÀÍ / 1395-1415/ 1411 îíä õààí øèðýýíä ñóóãààä 4 æèë áîëîîä àëàãäñàí.
Õàðãóóöàã Ä¿¿ðýíãèéí õºâã¿¿í ÀÄÀÉ ÕÀÀÍ / 1400-1439/  1426 îíîîñ 12 æèë õààí øèðýýíä ñóóãààä 1439 îíä Òîãîîí Òàéøèä àëàãäæýý.
Àæàé õààíû èõ õºâã¿¿í ÒÀÉÑÓÍ ÕÀÀÍ / 1422-1452/ 1439 îíîîñ 13 æèë õààí øèðýýíä çàëðààä õîðëîãäñîí.
Òàéñóí õààíû ä¿¿ ÀÃÂÀÐÆÈÍ ÆÎÍÎÍ ÕÀÀÍ / 1423-1452/  Õààí øèðýýíä ñóóãààä òýð æèëäýý íàñ íºã÷æýý.
Òîãîîí Òàéøèéí õ¿¿ ÝÑÝÍ ÒÀÉØ ÕÀÀÍ / 1423-1452/ õààí øèðýýíä ñóóñàí æèëäýý íàñ íºõöñºí.
Òàéñóí õààíû 2- ð õºâã¿¿í ÌÝÐÊ¯Ñ /¯ÕÝÃÒ / ÕÀÀÍ /1437-1462/  1456 îíä õààí øèðýýíä ñóóñàí. 6 æèë áîëîîä 1462 îíä àëàãäæýý.
Ìýðê¿ñ õààíû ä¿¿ ÌÎËÎÍ ÕÀÀÍ / 1437-1462/ 1456 îíîîñ 6 æèë õààí øèðýýíä çàëðààä àëàãäñàí.
Àæàé õààíû ãóðàâäóãààð õºâã¿¿í ÌÀÍÄÓÓË ÕÀÀÍ /1426-1467/ 1462 îíä õààí øèðýýíä  ñóóãààä  4  æèë  áîëæýý.

No comments:

Post a Comment