БИ МОНГОЛООРОО ГОЁДОГ

БИ МОНГОЛООРОО ГОЁДОГ

Sunday, September 5, 2010

ЧИНГИС ХААНЫ УДМЫН ИХ БАГА ХААД ХӨРӨГ ТҮҮХ /үргэлжлэл 3 /


Áàÿíìºíõ Æîíîíãèéí õ¿¿ ÁÀÒ̪ÍÕ ÄÀßÍ ÕÀÀÍ /1464-1517/ 1470 îíîîñ 47 æèë áóþó õàìãèéí îëîí æèë õààí øèðýýíä çàëàðñàí. Äýíä¿¿ áàãà áàë÷èð õààí øèðýýíä ñóóñàí áºãººä Ìàíäóõàé öýöýí õàòàí Áàòìºíõ  äàÿí õààíû íýðýýð íàñàíä  õ¿ðòýë íü îëîí æèë Ìîíãîë  îðíûã  óäèðäàí  çàõèðñàí.  
Áàòìºíõèéí õ¿¿ Òºðáîëîäûí óóãàí õ¿¿ ÁÎÄÜ ÀËÀà ÕÀÀÍ /1505-1547/ 1520 îíîîñ 27 æèë õààí  øèðýýã  çàõèðñàí.
Áîäü àëàã õààíû àõìàä õºâã¿¿í ÄÀÐÀÉÑÓÍ ÕÀÀÍ / 1529-1557/ 1548 îíä õààí øèðýýíä çàëàðñàí. 9 æèë õààí áàéñàí.
Äàðàéñóí õààíû óóãàí õºâã¿¿í Ò¯ÌÝÍ ÇÀÑÀÃÒ ÕÀÀÍ / 1539-1592/ 1558 îíîîñ  34 æèë õààí øèðýýíä ñóóñàí.
Ò¿ìýí õààíû àõìàä õºâã¿¿í ÁÓßÍ ÑÝÖÝÍ ÕÀÀÍ /1555-1603/ 1593 îíä õààí øèðýýíä çàëàðñàí. 10 æèë óëñ îðíûã  óäèðäñàí.
Áóÿí ñýöýí õààíû õºâã¿¿í Ìàíãóñ  òàéæèéí  õ¿¿ ËÈÃÄÝÍ ÕÓÒÀÃÒ ÕÀÀÍ / 1592-1634/ 1604 îíä õààí øèðýýíä ñóóñàí  ×èíãèñèéí óãñààíû õàìãèéí  ñ¿¿ë÷èéí  èõ  õààí 

No comments:

Post a Comment