БИ МОНГОЛООРОО ГОЁДОГ

БИ МОНГОЛООРОО ГОЁДОГ

Saturday, September 4, 2010

ЗӨВХӨН МОНГОЛДОО / үргэлжлэл 4 /


ÌÎÍÃÎËÛÍ ÍÓÓÖ ÒÎÂ×ÎΔ ìààíü äýëõèéä õîñã¿é á¿òýýë áèëýý. Äýëõèéä õàìãèéí àëäàðòàé õºëãºí ñóäàð áîëîõ ýíý á¿òýýëèéã Îðîñûí íýðò ìîíãîë÷ ýðäýìòýí Á.ß.Âëàäèìèðöîâ àãñàí “ Íóóö òîâ÷îîíû àäèëààð æèíõýíý àìüäðàëûã òîäîðõîé ä¿ðñëýí ¿ç¿¿ëñýí çîõèîëûã íýã ÷ í¿¿äýë÷èí ¿íäýñòýí ¿ëäýýñýíã¿é” ãýæ ¿íýëñýíèéã äýëõèéí îëîí ýðäýìòýä ñàíàë íýãòýé çºâøººðäºã áèëýý. “ÌÎÍÃÎËÛÍ ÍÓÓÖ ÒÎÂ×ÎΔ ñóäëàë  ãýñýí òóñãàé áèå äààñàí ñàëáàð äýëõèéí øèíæëýõ óõààíä áàéäàã íü ¿¿íèé òîäîðõîé áàðèìò áèëýý.
 Ìîíãîë÷óóä  õ¿í òºðºëõòºíèé ñî¸ë èðãýíøèë, õºãæëèéí ò¿¿õýíä îëîí îëîí õàìãèéí àíõäàã÷ îþóí ñàíààíû õóâü íýìðèéã îðóóëñàí áèëýý.
·        Àíõíû 12  æèëèéí öàãèéí òîîëëûã áàðàãöààëáàë 40-12 ìÿíãàí æèëèéí ºìíº ìîíãîë íóòàãò àìüäàð÷ áàéñàí ìîíãîë÷óóä áèäíèé ºâºã äýýäýñ áîëîõ Õ¿íí¿ íàð çîõèîæýý. Áàéãàëü äýëõèéí îíöëîãò òîõèðóóëàí  æèëèéã 4 óëèðàëä õóâààãààä óëìààð óëèðàë á¿ðèéã íàðèéí òîîöîîëæ æèëèéã 12 ñàðä õóâààæ ñàðíû ýðãýëòýä òîõèðóóëàí 12 àìüòíû ìº÷ëºãººð öàã òîîëëûã çîõèîæýý. Ýíý òîîëëûã Õÿòàäóóä Ìݪ 206 - ÌÝ 25 îíû ¿åä Õ¿íí¿ íàðààñ àâ÷ òýíäýýñ  ßïîí, Âåüòíàì, Ñîëîíãîñ çýðýã Àçèéí îðíóóäàä äýëãýð÷ýý. 
·        Ìîíãîë òîî òîîëîë äýëõèéä õàìãèéí èõ òîîòîé. Ìîíãîë òîîíû íýðèéã Åâðîï òîîíû íýðòýé õàðüöóóëñàí òýìäýãëýë ìèíèé ààâûí àðõèâò áàéñíûã ýíä áóóëãàâàë:
                   Ìîíãîë òîîíû íýð                                       Åâðîï òîîíû íýð
1.                                                                                                                                                   1 äàí                                                                 äàí
2.   10 àðàâ                                                             àðàâ
3.   100 çóó                                                             çóó
4.   1000 ìÿíãà                                                        ìÿíãà
5.   10000 ò¿ì                                                         àðâàí ìÿíãà
6.   100000 áóì/ëàãø/                                              100 ìÿíãà
7.   1000000 ñàÿ                                                     ìèëëèîí
8.   10000000 æèâàà /ãîëüòè/                                    10 ìèëëèîí
9.   100000000 ä¿í÷¿¿ð                                           100 ìèëëèàðä
10.                           1000000000 òýðáóì                                          òðèëëèèîí
11.                           10000000000 èõ òýð áóì/ ÷àã÷èã/                       10 òðèëëèîí
12.                           10/11 òýãèéí òîî / íàÿä                                         100 òðèëëèîí
13.                           10/ 12/ èõ íàÿä                                                   êâàäðèëëèîí
14.                           10/13/ ìàø äýëãýìýë                                             10 êâàäðèëëèîí
15.                           10/14/ èõ ìàø äýëãýìýë                                         100 êâàäðèëëèîí
16.                           10/15/ òóíàìàë                                                    êâèíòèëëèîí
17.                           10/16/ èõ òóíàìàë                                                10 êâèíòèëëèîí
18.                           10/17/ èíã¿¿ìýë                                                   100 êâèíòèëëèîí
19.                           10/18/ èõ èíã¿¿ìýë                                               ñàíñòèëëèîí
20.                           10/19/ õÿìðàëã¿é                                                 10 ñàíñòèëëèîí
21.                           10/20/ èõ õÿìðàëã¿é                                            100 ñàíñòèëëèîí
22.                           10/21/ ÿëãàðóóëàã÷                                                ñåïòèëëèîí
23.                           10/22/ èõ ÿëãàðóóëàã÷                                            10 ñåïòèëëèîí
24.                           10/23/ ºâºð äýýð                                                 100 ñåïòèëëèîí
25.                           10/24/ èõ ºâºð äýýð                                             îêòèëëèîí
26.                           10/25/ õººí óäèðäàã÷                                            10 îêòèëëèîí
27.                           10/26/ èõ õººí óäèðäàã÷                                        100 îêòèëëèîí
28.                           10/27/  õÿçãààð ¿çýãäýë                                          íîíèëëèîí
29.                           10/28/ èõ õÿçãààð ¿çýãäýë                                       10 íîíèëëèîí
30.                           10/29/ øàëòãààíû ç¿éë                                           100 íîíèëëèîí
31.                           10/30/ èõ øàëòãààíû ç¿éë                                       äèöèëëèîí
32.                           10/31/ ¿çýñãýëýíò ãýðýëò                                          10 äèöèëëèîí
33.                           10/32/ èõ ¿çýñãýëýíò ãýðýëò                                      100 äèöèëëèîí
34.                           10/33/ ýðõýò                                                         óíäåöèëëèîí
35.                           10/34/ èõ ýðõýò                                                     10 óíäåöèëëèîí
36.                           10/35/ ñàéòàð õ¿ðãýñýí                                            100 óíäåöèëëèîí
37.                           10/36/ èõ ñàéòàð õ¿ðãýñýí                                        äóäåöèëëèîí
38.                           10/37/ îíî îäîõ                                                     10 äóäåöèëëèîí
39.                           10/38/ èõ îíîí îäîõ                                               100 äóäåöèëëèîí
40.                           10/39/ æèâýõ òîîñîí              / ¿¿íýýñ öààø åâðîïûí òîîëîë äóóñäàã àæýý/
41.                           10/40 èõ   æèâýõ òîîñîí 
42.                           10/41/ áýëýã òýìäýã
43.                           10/42/ èõ áýëýã òýìäýã
44.                           10/43/ õ¿÷èí íºõºð
45.                           10/44/ èõ õ¿÷èí íºõºð
46.                           10/45/ äîõèî ìýäýõã¿é
47.                           10/46/ èõ  äîõèî ìýäýõã¿é
48.                           10/47/ òèéí áîëñîí
49.                           10/48/ èõ  òèéí áîëñîí
50.                           10/49/ õ¿÷èí í¿äýí
51.                           10/50/ èõ õ¿÷èí í¿äýí
52.                           10/51/ àñðàíãóé
53.                           10/52/ èõ àñðàíãóé
54.                           10/53/ íèã¿¿ëñýíã¿é
55.                           10/54/ èõ íèã¿¿ëñýíã¿é
56.                           10/55/ áàÿñàíãóé
57.                           10/56/ èõ áàÿñàíãóé
58.                           10/57/ òýãø
59.                           10/58/ èõ òýãø
60.                           10/59/ òîîìüã¿é
61.                           10/60/ õýìæýýëøã¿é
62.                           10/61/ öàãëàøã¿é
63.                           10/62/ ºã¿¿ëøã¿é
64.                           10/63/ õèðëýøã¿é
65.                           10/64/ ¿ëýøã¿é
66.                           10/65/ ¿ëýæ äóóñàøã¿é
67.                           10/66/ ñýòãýøã¿é  
Ýíý æèøýýíýýñ õàðàõàä ìîíãîë÷óóäûí ìàòåìàòèêèéí ìýäëýã ÿìàð èõ þì áý? ãýäýã íü îéëãîìæòîé áàéõ àà.

4 comments:

  1. gogo yom niitlejee sn bn

    ReplyDelete
  2. áàÿàðëàëàà áè ýíý òàëààð ìýäý¸ ãýæ áîääîã áàéñàí ÷àìààñ ë ìýäëýý ãî¸ áè÷ëýã íèéòýëæýý

    ReplyDelete
  3. tanai bolg tasartsan shuu Hicheeld amr hereg bolj bgash d kkkkkk

    ReplyDelete