БИ МОНГОЛООРОО ГОЁДОГ

БИ МОНГОЛООРОО ГОЁДОГ

Saturday, September 4, 2010

ЧИНГИС ХААНЫ УДМЫН ИХ БАГА ХААД ХӨРӨГ ТҮҮХ


 Åñ¿õýé  áààòðûí àõìàä  õºâã¿¿í ×ÈÍÃÈÑ ÕÀÀÍ /1162-1227/ 1206 îíä õààí øèðýýíä ñóóæ   Ìîíãîëûí òàðõàé áóòàðõàé îëîí îâîã  àéìãèéã íýãòãýí, Ìîíãîëûí íýãäñýí òºðèéã áàéãóóëñàí. Õàìãèéí õîë áàéëäàí äàãóóëàëò õèéñýí õààí.     
 Äýëõèéí çóóíû øèëäýã õ¿íýýð òîäîðñîí  èõ õààí. Õààí øèðýýíä 21 æèë ñóóñàí.
×èíãèñ õààíû ãóòãààð õ¿¿ ªÃªÄÝÉ ÕÀÀÍ /1186-1241/ 1229 îíä õààí øèðýýíä ñóóæ  Åâðîï òèâä õàìãèéí îéð î÷èæ áàéëäàí äàãóóëàëò õèéñýí. Õààí øèðýýíä 12 æèë áîëñîí.
ªãºäýéí àõìàä õºâã¿¿í ïÞà ÕÀÀÍ 1206 îíä ºâºã ýöýã Òýì¿æèíã õààí øèðýýíä çàëàðñàí ò¿¿õýí îíä  òºðæýý. 1246  îíä  õààí øèðýýíä  ñóóæ  1248  îíä  íàñ  áàðæýý.  Õààí  øèðýýíä 2   æèë ñóóñàí.
×èíãèñ õààíû îòãîí õ¿¿ Òóëóéí àõìàä õºâã¿¿í ̪ÍÕ ÕÀÀÍ 1208 îíä òºðñºí. 1250 îíä õààí øèðýýíä ñóóæ, 1259 îíä íàñ áàðñàí.
̺íõ õààíû ä¿¿ ÕÓÁÈËÀÉ ÕÀÀÍ 1215 îíä òºðñºí. 1260 îíä õààí øèðýýíä ñóóæ 1294 îíä íàñ áàðñàí. Õààí øèðýýíä 34 æèë ñóóñàí áà Ìîíãîë ã¿ðíèé íèéñëýëèéã õÿòàä íóòàãò øèëæ¿¿ëæýý. Àâñòðàëèä õàìãèéí îéð áàéëäàí  äàãóóëàëò  õèéæýý.
Õóáèëàé  õààíû  ãóòãààð õºâã¿¿í  ×èíãýìèéí  õºâã¿¿í ªËÇÈÉÒ ÒªÌªÐ ÕÀÀÍ 1265 îíä òºðñºí. 1294 îíä õààí øèðýýíä çàëàð÷ 1307 îíä  íàñ  áàðæýý. Õààí  øèðýýíä 13 æèë  ñóóñàí.

×èíãýìèéí õî¸ðäóãààð õºâã¿¿í  Äàðìàáàëûí õºâã¿¿í ÕÀÉÑÀÍ Õ¯ËÝà ÕÀÀÍ 1281 îíä òºðñºí. 1307 îíä õààí îð ñóóæ  1311 îíä  íàñ  áàðñàí. Õààí  øèðýýíä 4 æèë ñóóæýý.
Äàðìàáàëûí ãóòãààð õºâã¿¿í ÀÞÓÐÁÀÐÂÀÄ ÁÓßÍÒ  ÕÀÀÍ 1285  îíä òºðñºí. 1312 îíä õààí øèðýýí  ñóóæ  1320  îíä  íàñ áàðñàí.  8  æèë õààí øèðýýíä  ñóóñàí.
Áóÿíò õààíû õºâã¿¿í ØÀÄÁÀË ÃÝÃÝÝÍ ÕÀÀÍ 1303 îíä òºðæ 1321 îíä  õààí  øèðýýíä  ñóóñàí.  3  æèë  õààí  îð  ñóóãààä 1323  îíä  íàñ  áàðæýý.
×èíãýìèéí  àõ Ãàìàëûí õî¸ðäóãààð õºâã¿¿í  ÅѪÍҪ̪РÕÀÀÍ 1293 îíä òºðººä 1324 îíä õààí øèðýýíä çàëàðñàí.  Õààí  øèðýýíä  4 æèë ñóóãààä  1328  îíä íàñ áàðæýý.

No comments:

Post a Comment